مجله روزانه مگلی:

  • قاتل رؤیاهای خود نباشید

    تاریخ ارسال : ۱۱ آبان ۱۳۹۵دسته : انگیزش , کار

    قاتل رؤیاهای خود نباشید همه ی ما رؤیاهایی داریم و به آن چه می خواهیم در زندگی داشته باشیم یا انجام دهیم، فکر می کنیم. بیشتر ما نسبت به آن ها ...