مجله روزانه مگلی:

  • توصیه ی کاری از سوی افراد موفق

    ۲۰ توصیه ی کاری از سوی افراد موفق-بخش دوم

    تاریخ ارسال : ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴دسته : کار

    20 توصیه ی کاری از سوی افراد موفق-بخش دوم 11- «Jack Welch»، مدیر اجرایی سابق جنرال الکتریک"با همه روراست باشید." «Jack Welch»، مدیر اجرایی و رئیس هیئت مدیره ی جنرال الکتریک از ...