مجله روزانه مگلی:

  • آیا دچار اعتیاد به کار هستید-بخش دوم

    تاریخ ارسال : ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴دسته : کار

    آیا دچار اعتیاد به کار هستید-بخش دوم 4- آرامش در برابر خستگی و فرسودگیحالت پیش فرض ذهن برای افراد معتاد به کار، خستگی و فرسودگی مداوم است، مانند خستگی از صندوق ...