مجله روزانه مگلی:

  • زندگی فقط ۱ دقیقه است

    تاریخ ارسال : ۸ فروردین ۱۳۹۴دسته : انگیزش , کار

    این فیلم کوتاه نشان می دهد که زندگی فقط 1 دقیقه است زندگی کوتاه است و شما باید بیشترین بهره را از آن ببرید. خیلی از افراد این موضوع را فراموش می ...